با ثبت شرکت شخص حقوقی متولد میشود

در نام شرکت بايد عبارت «شرکت مختلط» و لااقل اسم يکي از شرکاي ضامن قيد شود. در اسم کمپانی بايد کلمه «شرکت مختلط

توسط NASERINEWS در 9 اسفند 1400
در نام شرکت بايد عبارت «شرکت مختلط» و لااقل اسم يکي از شرکاي ضامن قيد شود. در اسم کمپانی بايد کلمه «شرکت مختلط» و لااقل اسم يکي از شرکاي ضامن، قيد شود. در اين شرکت، عبارت «شرکت سهامي عام» بايد قبل از نام کمپانی مهم آن‌گاه از آن، فارغ از مسافت اساسی نام شرکت در کليهي ورقه ها و اطلاعيهها و آگهيهاي شرکت به طور روشن و خوانا قيد شود. تعداد سهامداران نبايد از سه نفر ناچیز تر باشد و عنوان "شرکت سهامي خاص" بايد قبل از اسم کمپانی يا سپس از آن سوای مسافت کلیدی اسم شرکت، به طور روشن و خوانا قيد شود. در اسم شرکت بايد کلمه "با مسئوليت محدود" قيد شود. اضطراری به ذکر هست مسئولیت شرکا در این شرکت، به نسبت سهم الشرکه هر کدام است. در مواردي که دستگاههاي دولتي در تأسيس تعاوني، شريک مي شوند؛ ظرف مدتي که اهمیت موافقت طرفين ضمنا عقد شرکت، تعيين خواهد شد، سهم سرمايهگذاري دولت به تدريج بازپرداخت و صددرصد سرمايه به تعاوني تعلق خواهدگرفت. اعضاي تعاوني نيز مکلفند مبلغ پرداخت نشدهي سهم خود را پیاله مدت مقرر در پایه طومار تأديه نمايند. در این گونه کمپانی هم سهام داران شرکت به مقدار مبلغ اسمی سهامشان نسبت به کمپانی و تعهدات آن مسئول هستند. شريک ضامن، مسئول کليهي قروضي میباشد که ممکن است علاوه بر دارايي شرکت پيدا شود. شريک ضمانت کننده کسي می باشد که سرمايهي او به رخ سهام درنيامده و مسئول کليهي قروضي هست که ممکن میباشد علاوه بر دارايي شرکت پيدا شود. طبق اهمیت ضابطه تجارت شرکت حیاتی مسئوليت محدود شرکتي است که بين دو يا تعدادی نفر براي امور تجاري تشکيل شده میباشد و هريک از شرکاء سوای اين که سرمايه به سهام و يا قطعات سهامي تقسيم شده باشد صرفا تا ميزان سرمايه خویش در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت مي باشد. کمپانی تضامني، شرکتي میباشد که تحت اسم منحصر براي کارها تجاري بين دو يا چندین نفر حیاتی مسئوليت تضامني تشکيل ميشود. شرکت مختلط غيرسهامي، شرکتي هست که براي امور تجاري پایین اسم مخصوصي بين يک يا چند نفر شريک ضمانت کننده و يک يا یک‌سری نفر شريک اهمیت مسئوليت محدود، فارغ از انتشار سهام، تشکيل ثبت کمپانی پیمانکاری ميشود. شرکت مختلط سهامي، شرکتي هست که پایین اسم مخصوص بين يک توده شرکاي سهامي و يک يا تعدادی نفر شريک ضمانت کننده تشکيل ميشود. حتمی به تذکر است که به موجب مقررات وزارت تعاون، سرمايهي تأمين يا تعهد شده از طرف اعضاوجوارح در مرحلهي تأسيس شرکت، نبايد کاهش از 51 درصد کل سرمايهي شرکت باشد و هر تعاوني وقتي ثبت و تشکيل ميگردد که دست کم يک سوم سرمايهي آن تأديه و در صورتي که به رخ نقدي و جنسي باشد، تقديم و تسليم شده باشد. درصورتیکه شما همین مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید دیتاها بیشتری در گزینه ماده 7 قانون تصویب شرکتها لطفا از تارنما ما دیدن کنید.
آخرین مطالب