سولفات پتاسیم چیست ؟

ایجاد یک سولفات پتاسیم عالی و خالص ، در آغاز باید مهم آب و نمک حل شود تا محصولات جانبی را از بین ببرد. باقی باقی‌مانده از سولفات پتاسیم استفاده می شود که در خاک را از طرز آبیاری ارسال به رودخانه که به پایان خواهد رسید تا در آب دریا به خاک سپرده عمیق خیس سپرده به تیتر نمک و در پایان همین موادتشکیل دهنده نمی شود هدر رفته را بازیافت. روش که در درحال حاضر حاضر تبدیل به دوست داستنی و استعمال عمده به وسیله دستکاری یک سری مواد معدنی زمین برای تولید سولفات پتاسیم انجام می شود. بیش از 90 % از سولفات پتاسیم ساخت شده در ایالات متحده به تیتر کود استعمال می شود. اولین و اساسا کارایی سولفات پتاسیم به جهت مزیت در کشاورزی استفاده می شود. سولفات پتاسیم گفته می شود یک ماده تندرست برای زمین به معنی آن را به خاک بارور. از آنجا که مواد عالی برای پتاسیم در اعماق معدن زمین نیز می تواند یک عدد از مورد های. این شامل تغذیه ای هست که گیاه نیاز به رویش سالم دارااست ، به این مفهوم میباشد که تغذیه تعادل را که گیاهان گزینه نیاز می باشد ، مهیا می کند. یکی از دیگر از آثار بارز تنش شوری، تجمع یونهای سدیم و کلر در بافت گیاهان مستقر در خاکهایی اصلی غلظت فراوان سدیم کلرید می باشد که تعادل تغذیهای را از میان میبرد و جذب بیش ازحد آن‌ها مشکل فیزیولوژیک شدید را سبب ساز میشود (James et al., 2011). در مدت آغاز تنش شوری و توسعة آن در گیاه، همة فرایندهای اصلی و بعضا از ساختارهای سلولی مثل غشاهای زیستی جراحت میبینند (Parida and Das, 2005; Gupta and Huang, 2014)؛ به این ترتیب برای نگهداری تعادل یونی در واکوئل و سیتوپلاسم، ترکیباتی اساسی وزن مولکولی کم شامل قندهایی مانند گلوکز، فروکتوز، ساکارز و فروکتان و یکسری از ترکیبات نیتروژنی مانند آمیدها، پلیآمینها، پروتئینها، پرولین و گلایسین بتائین انباشته میگردند (Parida and Das, 2005; Mosleh Arani et al., 2018). شوری رویش انگور را کاهش می‌دهد و بر شتاب فتوسنتز، ساماندهی روزنهای، تعادل موادسازنده غذایی در اندامهای متفاوت و عملکرد همین گیاه تأثیر میگذارد (Walker et al., 2004). آب پاشی بوتههای انگور اهمیت آب شعف ضمن کاهش نمو حبهها، پرورش و عملکرد این گیاه را بهطور معنیداری کمتر اعطا کرد (Walker et al., 2004). در بررسی تغییرپذیری عناصر غذایی، ویژگیهای رشدی و فیزیولوژیک در چندرقم و دورگة بینگونهای انگور در حالت تنش شوری ناشی از سدیم کلرید؛ مقدار رشد، وزن خشک ریشه و ساقه و محتوای نسبی آب اهمیت افزایش شوری کمتر یافت؛ البته میزان پرولین و قندهای محلول افزایش یافت (Doulati Baneh, 2016). همینطور شتاب فتوسنتز، جهت دهی روزنهای و میزان تعرق در ارقام انگور ریشبابا، صاحبی (Bybordi, 2012)، سلطانی و فخری (Amiri et al., سولفات پتاسیم ایرانی 2014) در تنش شوری کمتر یافت. همین عنصر یک ماده غذایی چندکاره در گیاه بوده که فرآیندهای متابولیکی مثل فعال کردن آنزیم، در اختیار گرفتن اسمزی، تولید و تقسیم کربوهیدرات­ها و تعادل آنیون­ها با کاتیونها را بر عهده دارد. کودهای شیمیایی علی رغم ایراداتی که اهمیت بعضی محصولات از جمله محصولات شالوده – نیتروژنی دارند، نقش انکار ناپذیری در ارتقا تولید و بهبود میزان مرغوب بودن مواد غذایی دارند و یکی از از مواد معدنی تاثیرگذار در همین زمینه Potassium Sulfate است. پتاسیم مهم تهیه اسمزی، ارتقا جذب آب، گسترش هردو بخش گیاهی بهویژه ریشه و تولید اسیدیتة مناسب درونسلولی ارتقای جذب موادسازنده غذایی را من جمله کلسیم و منیزیم موجب می‌شود (Rehm and Schmitt, 2002; Yildirim et al., 2009). درواقع بهدلیل نقشی که کلسیم در ساختار دیوارة سلولی بهصورت کلسیم پکتات دارد، ارتقاء غلظت آن در جواب به کاربرد برگی پتاسیم سولفات تأییدی بر پایداری بیشتر غشا و درنتیجه نشت یونی کاهش می باشد (Gupta and Huang, 2014). بهعبارتدیگر ارتقاء مقدار کلسیم در تیمار پتاسیم بهویژه در دیوارة سلولی ممکن است سازوکار مقاومتی به جهت ارتقا پایداری غشا و جذب کاهش سدیم باشد.

ایندکسر

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik türkçe anime izle Fethiye Escort android rat duşakabin fiyatları fud crypter hack forum bayan escort - vip elit escort lyft accident lawyer html nullednulled themesFruit party oynaKamagrakameralı su tesisatçısıEvlilik Büyüsü