Monthly Archives نوامبر 2020

دانلود کتاب آنلاین

من به بخشی از بوشهر رفتم که مورد غفلت واقع شده بود و دیده نمی شد. یعنی فرهنگ دانلود کتاب آنلاین مدرن و روح مدرنیته. با توجه به اینکه اکثر نهادهای فرهنگی کتاب های تاریخی و حماسی منتشر کرده و روح سنت را بازآفرینی کرده اند ، از طرف دیگر ، گفتمان رسمی هویت دینی را که معنای کتاب های حماسی است احیا کرده است ، بنابراین من به هویت مدرن و سه رکن روی آوردم. من ابزارهای دنیای مدرن ، یعنی سینما ، فوتبال و عکاسی را تاریخ نگاری کردم. من همچنین سعی کردم با کتابهایی که رویکردی جامعه شناسانه دارند ، به موضوع همیشه فراموش شده این کشور دانلود کتاب آنلاین، یعنی جامعه شناسی توجه کنم. در این زمینه ، کتابهای من جامعه شناسی و هنر معاصر است. بدون شک شواهد کمتری در این زمینه وجود دارد و من در بیشتر تحقیقات خود به تاریخ شفاهی روی آورده ام...

Read More