ویژگی دوزینگ پمپ ها - دوزینگ پمپ

دوزینگ های پنوماتیکی از دیگر انواع همگانی و کاربردی در صنایع مختلف می باشد که اساسی انرژی باد عمل می کند. محصو

توسط NASERINEWS در 27 فروردین 1401
دوزینگ های پنوماتیکی از دیگر انواع همگانی و کاربردی در صنایع مختلف می باشد که اساسی انرژی باد عمل می کند. محصولات شیمیایی در بخش اعظم فرآیندهای تصفیه آب، در عملیات هایی نظیر پیش اکسیداسیون، انعقاد، لخته سازی، تنظیم pH، تهیه قلیاییت، گندزدایی، افزودن مواد مغذی، از پاراگراف مواقعی که برای اطمینان از فرایند مهم هستند، به کار گیری می شود. دوزینگ پمپ، یک پمپ جابه جایی مثبت می باشد، که به مدل ای طراحی شده می باشد که مواد شیمیایی یا این که مواد دیگر را به جریان آب، گاز یا بخار تزریق نماید . آن ها بخش اساسی یک سیستم دوز یکپارچه میباشند که برای پراکندگی اتومات مواد شیمیایی طراحی شده اند. چنانچه میزان رطوبت در موقعیت کاری گزینه حیث شما فراوان است، پمپ سلونوئیدی میتواند یک انتخاب مناسب باشد. توجه به فرآورده پمپ در هنگام خرید، یکی از از مهمترین فاکتورها برای تعیین پمپ مطلوب است. ویسکوزیته و سفت بودن ماده تزریقی در تعیین نوع و اقتدار دوزینگ پمپ تاثیر گذار است. بهترین ویژگی دوزینگ پمپ ها چیست؟ ۳ -اين پمپ هانيازبه اب بندي ندارند ومي اقتدار ادعا كرد كه نشتي اين دسته پمپ ها صددرصدصفراست ظرفيت اينگونه پمپ ها حساس قطر ديافراگم ، ميزان حركت ديافراگم (كورس حركـت) و تعـداد تكـرار حركـت رفت و بر گشتي در واحد زمانه ( شتاب حركت) نسبت مستقيم دارد . 5محفظه اب بندي وپكينگ براي ممانعت ازنشت مايع باطن پمپ بطرف بيرون. مهم دقت به نكته فوق میزان جريان خروجي پمپ را نبايد بابازوبسته نمودن ولوهاي تعبيه شده در خروجي ياورودي پمپ تغييـرداد زيـرا علاوه برخطرات ناشي ازافزايش فشارباعث افزايش اقتدار ياامپرمصرفي نيزمي شود. به اين ترتيب وقتي نقطه كاري در محدودة تغييـرات هـد و ظرفيـت جابجـا مـي شـود راندمان تغيير چنداني نمي كند (براي سرعتهاي گوناگون ) اما بايد در حیث داشت كـه بـا تغييـر طـرح پمـپ راندمان به نحو موثري تغيير خواهدكرد . نقطه كاري واقعي اين پمپ ها رابا تغييردادن اقتدار (توان ) ورودي ، راندمان و سکو حرارت مايع مي تـوان تغيير داد. در کاغذ آن‌گاه شمائي از يك عدد پمپ قطره اي جور پلانجري رفت و ب رگشتي نشان داده شده است . در جداول سازگاری شیمیایی متاع شیمیایی آیتم نظر و سازگاری آن با مواد مختلف ساختمانی پمپ و در تماس مهم متاع شیمیایی را جستجو کنید. مقدار اعتنا پمپ به طور معمول بوسیله سازنده روی پمپ درج دوزینگ پمپ به انگلیسی میشود. اگر دادهها را به نماینده یا تولید کننده پمپهای حفرهای پیشرفته PCP بدهیم، معمولاً جایگزینهایی به جهت کاربرد به ما میدهند.
آخرین مطالب