وکیل مهریه در تهران [+ شرایط و قوانین مهریه]

دارای توجه به اینکه امروزه بیشتر مهریه های تعیینی از مدل سکه بهار آزادی میباشند و زمانیکه ارزش سکه یکدفعه افزا

توسط NASERINEWS در 20 بهمن 1400
دارای توجه به اینکه امروزه بیشتر مهریه های تعیینی از مدل سکه بهار آزادی میباشند و زمانیکه ارزش سکه یکدفعه افزایش جهشی پیدا می نماید و از انطرف درامد زوج (شوهر) هم چنین افزایشی پیدا نکرده است، لذا زوج می تواند از دادگاه تقاضای کمتر اقساط مهریه را اهمیت دقت به ارتقا جهشی و بی شیوه سکه مطرح نماید. واضح میباشد طرفی که نماینده قانونی اختیار کند دچار اینگونه اضطراب ها نخواهد شد.عده ای از مردمان با اعتنا به شخصیت، شغل و بقیه مسایل معتقدند که چنانچه در مجتمع قضایی خصوصا دادگاه خانواده حضور پیدا کنند چه بسا که حیاتی شخص آشنا و یا این که از اقوام رو به رو شوند و به اعتقادوباور آنان این مورد قضیه عالی نیست، گذشته از درست و اشتباه بودن همین یقین که جنبه شخصی دارد، حضور نماینده قانونی به جای موکل همین خلل را حل وکیل مهریه حق الوکاله می کند. در واقع به نسبت دادن ضابطه مزبور این حق به جهت هر دو طرف در نظر گرفته شده می باشد که هر کدام حیاتی ذکر عامل و اثبات مدارک می توانند حسب مورد دادخواست تعدیل (اعم از کاهش و یا این که افزایش) اقساط مهریه را درخواست‌کردن نمایند. در این شکل هم در مواقعی که مرهون (بدهکار) عوض دین، مالی اخذ نکرده یا این که تحصیل نکرده باشد هرگاه خوانده دعوای اعسار (دعوایی برای اثبات نمودن ناتوانی مالی) نتواند ملائت فعلی (توانایی مالی) کهن او را ثابت کند یا این که ملائت فعلی یا کهن او نزد حاکم محرز (اثبات شده) نباشد، ادعای اعسار (کسی که ادعا دارد ناتوان مالی است) مهم قسم و سوگند وام (زوج) طبق تشریفات مقرر در قانون آییندادرسی دولتی پذیرفته میشود». ذیل نظر است طرفین پرونده درجلسه حضور دارا هستند لایحه ای ازقبل آنان واصل نشده هست خواهان اظهار داشت خواسته بشرح دادخواست تقدیمی می باشد خواستار الزام خوانده به پرداخت مهریه ام هستم. به طور نمونه در صورتی که طرفین توافق کرده باشند که زن به ازای دریافت حق حضانت فرزندان چکیده از مهریه خود را می بخشد، دادگاه به همین توافق احترام می گذارد و آن را از لحاظ قانونی رسمی و حتمی الاجرا می شمارد. ✍ زمانیکه مرد قصد جدایی زن را دارااست می بایست مهریه ایشان را به طور تام پرداخت کند و تکلیف حقوق مالی زن را مشخص کند. ازدفترازدواج شماره 3 راستا تصویب درتاریخ 79/1/14 مرا به مهریه تعداد 175 عدد سکه فصل بهار آزادی به عقد مستمر و فقهی خوددرآورده میباشد که تماما برذمه آیین بوده و بایستی بصورت عندالمطالبه کارسازی نماید. ورثه زوجه علاوه بر تهیه و تصویب دادخواست، بایستی گواهی حصر وراثت و گواهی ازدواج متوفی را نیز، به دادگاه ارائه دهند. در بعضی از موارد مردان مهریه را به رخ نقدی پرداخت می نمایند که مشکلی در این شکل نخواهد بود. در همین دربین اگر مرد اموالی داشته باشد و زن بتواند آن اموال را شناسایی و معرفی کند می تواند سریعا همین اموال را به یاری نماینده قانونی توقیف نماید که در این صورت دیگر دادخواست اعسار مرد پذیرفته نخواهد شد و مجبور هست که مهریه را به صورت نقدی پرداخت کند و یا این که جنس توقیف شده به نفع زن توقیف میشود. در صورتی که شما هر دسته سوالی در رابطه با کجا و طریق به کارگیری از بهترین وکیل مهریه در کرج دارید، می توانید حیاتی ما در کاغذ وب تماس بگیرید.
آخرین مطالب